เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TENS 3000

BD4-007.1 TENS 30006
BD4-007.2 TENS 30007
BD4-007.3 TENS 30008
BD4-007.4 TENS 30006